Kodukord

SA Elva Kultuur & Sport

1. ÜLDINE KODUKORD (kehtib kõikide ruumide osas)

 • Elva Spordihoone (edaspidi Spordihoone) on kasutamiseks kõikidele kasutajatele hoone lahtiolekuaegadel. Infot Spordihoone lahtiolekuaegade kohta saab administraatorilt, elvasport.ee veebilehelt ning vastavatelt siltidelt välisuksel.
 • Spordihoone hinnakiri ja lisainfo on leitav elvasport.ee veebilehelt.
 • Elva Spordihoone kasutaja kohustub täitma käesolevat kodukorda ja juhinduma Spordihoone teeninduseeskirjast. Kodukorra eiramisel on Spordihoonel õigus lõpetada spordisaalide üürileping, kehtiv pääse ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada.
 • Spordihoones ei tohi viibida haigusnähtudega (nt palavik, köha, nohu jne).

SISEKORRAEESKIRI

 • Spordihoone territooriumil ja kõikides üldkasutavates ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
 • Spordihoone treeningvahendeid kasutada heaperemehelikult.
 • Hoolitseda, et vahendid saaksid tagasi oma kohale.
 • Vahendeid ei tohi omavoliliselt treeningsaalidest välja viia (sh kasutamiseks teises ruumis või kohas).
 • Inventaririkkest, huligaansusest jms teavitada koheselt Spordihoone haldusjuhti või administraatorit.
 • Spordihoonele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju tuleb hüvitada.
 • Spordiruumides võib viibida ainult sisetingimustele vastavates puhastes treeningjalatsites.
 • Spordihoones ei tohi viibida paljajalu (va treeneri loal, kui treener viibib koha peal) ega palja ülakehaga.
 • Välisjalanõudes Spordihoonesse sisenemine ei ole lubatud.
 • Kui ei soovi jalanõusid fuajeesse jätta, peab külastajal olema kaasas kott välisjalanõude kaasas kandmiseks. Soovi korral on võimalik tasu eest osta ühekordseid kilesusse.
 • Kõik Spordihoone kasutajad peavad täitma administraatori ja personali korraldusi ning kohe reageerima nende märkustele.

INDIVIDUAALSED TREENINGUD

 • Spordihoone pääsme lunastamisel saab külastaja administraatorilt kiibiga randmepaela.
 • Pärast treening- või õppetöö lõppu tuleb administraatorile tagastada kiibiga randmepael.
 • Randmepaela kaotuse puhul tuleb tasuda kahju hinnakirja alusel.
 • Riietumiseks ja pesemiseks kasutada selleks ettenähtud ruume.
 • Kaastreenijatesse tuleb suhtuda lugupidavalt.
 • Jälgida, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi treenijaid.
 • Treening- ja õppetööks määratud kasutusaegadest tuleb kinni pidada.
 • Jälgi, et treeningu ettevalmistamisaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamine jääb broneeritud aja sisse. Saal peab olema vabastatud järgmisele kasutajale õigeks ajaks.
 • Peale spordisaalide kasutamist kustutada tuled ja sulgeda aknad.
 • Ruumidesse sisenemiseks ja sealt lahkumiseks tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud uksi.
 • Evakuatsioonuste kasutamine on lubatud ainult hädaolukorras.
 • Kaitseandurite rikkumisel tuleb hüvitada tekitatud kahju.
 • Spordihoonesse ei ole lubatud siseneda tõuke- ja jalgratastega, rulluiskudega jms vahenditega.
 • Spordihoonesse on hästi käituvad koerad lubatud.
 • Spordihoone fuajeesse võib vajadusel siseneda lapsevankriga, hoone teistes osades lapsevankriga liikumine keelatud.

GRUPITREENINGUD

 • Spordihoone personal ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest!
 • Leitud esemed viia administraatori kätte.
 • Kaotatud esemeid säilitame ühe kalendrikuu jooksul.
 • Spordihoone kasutaja peab täitma üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste suhtes.
 • Treeningrühma juhendav treener/õpetaja on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile spordisaali kodukorda ning vastutab selle täitmise eest.
 • Treener/õpetaja saabub esimesena ja lahkub viimasena.
 • Treener/õpetaja vastutab selle eest, et treeningud toimuvad ja lõppevad õigeaegselt ning ruume kasutatakse aegsasti ja eesmärgipäraselt.
 • Alg- ja põhikooli grupid sisenevad Spordihoonesse läbi II korruse kooli ja Spordihoonet ühendava koridori kaudu.
 • Õpetaja kohustub kontrollima õpilaste vahetusjalanõude olemasolu ja puhtust.
 • Õpetaga tagab grupi koospüsimise.
 • Kooligruppide (k.a. gümnaasium) peauksest sisenemine toimub koos õpetajaga.
 • Spordihoone ruumidest tuleb lahkuda lahtiolekuaja jooksul. Välja arvatud juhtudel, kui Spordihoone personali ja sündmuse korraldaja vahel on sõlmitud eraldi kokkulepe.
 • Eriolukordades (nt häire) järgida Spordihoone personali korraldusi.

 

 • Spordihoone personal ei vastuta tekkinud sportlike vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid! 

 

SPORDIHOONES ON KEELATUD:

 • suitsetada, tarbida narkootilisi aineid ja alkohoolseid jooke, viibida narko- või alkoholijoobes;
 • kaasa tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
 • toodete ja teenustega kauplemine, kui Spordihoone ei ole sellist õigust lepinguliselt andnud;
 • igasugune raseerimine ja muul moel karvade eemaldamine, värvimine;
 • ilma loata filmida ja pildistada;
 • alla 14 aastased lapsed tohivad viibida spordisaalides ainult kutsetunnistust omava treeneri/õpetaja juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri/õpetaja kirjalikul loal;
 • jätta järelvalveta alaealist;
 • kõrvalistel isikutel viibimine;
 • Elva Spordihoone parkla territooriumil parkimine on tasuta, kuid pole lubatud ööpäevaringselt;
 • hoone peasissekäigu ees on autode peatumine (v.a kokkuleppel) ja parkimine keelatud;
 • territooriumil liigeldes on kohustus lähtuda EV kehtivast liikluseeskirjast. Sõidukijuhtidele, kes eiravad territooriumi liiklusskeemi vormistatakse leppetrahv;
 • Spordihoonesse kaubamärkide, reklaamide, siltide, sümboolikate paigaldamine. Välja arvatud erikokkulepped Spordihoone personaliga;
 • Külastajate turvalisuse tagamiseks on Spordihoones videovalve!

 

2. KERGEJÕUSTIKUALA

 • Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida õppe-, treeningtöö ning võistluste ajal ainult pealtvaatajatele ettenähtud kohtades, mis on eelnevalt kokku lepitud treeneri/õpetaja või korraldajaga.
 • Kasutaja või treenija treener/õpetaja vastutab, et treeningrühmas osalejatel on sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
 • Naelkingades on keelatud viibida väljaspool kergejõustiku tartaankattega ala. Kasutatavate naelkingade naelte pikkus võib olla kuni 6mm.
 • Kergejõustikuala hüppe- ja heitesektoreid on lubatud kasutada ainult vastava spordiala võistlusteks või praktilise õppe-, treeningtöö läbiviimiseks eelneva broneeringu alusel.
 • Kergejõustikualal on võistluse/treeningu ajal keelatud ristisuunalised liikumised üle jooksu- ja hüpperadade ning kiirusharjutusi võib teha stardist finiši suunas.
 • 120m ringi võib kasutada ainult treening- ja võistlustegevuseks.
 • Treeningtegevusel võib kasutada nii 30m kui ka 60m startide harjutamiseks ettenähud märgistatud joont.
 • Peale kaugus- ja kolmikhüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ning ümbrus korrastada. Labidas ja reha viia tagasi inventariruumi.
 • Kaugushüppepakku tuleb kasutada sihtotstarbeliselt.
 • Kõrgushüppemattidele tuleb pärast kasutamist kate peale tõmmata (katte olemasolul).
 • Kõrgushüppematid on kasutamiseks ainult kõrgushüppetreeninguteks. Muu tegevus mattidel on keelatud.
 • Heiteharjutusi võib sooritada ainult kuulitõukesektoris või vastu topispalli seina, tagades ohutusnõuetest kinnipidamise nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes.
 • Heiteharjutusi ei tohi sooritada naelkingades.
 • Talgi kasutamine on lubatud ainult spetsiaalse anuma olemasolul. Talgi sattumisel tartaanile, tuleb see koheselt eemaldada.
 • Harjutuse sooritaja või tema treener/õpetaja peab tagama ohutuse treeningsektoris ja sellega piirneval alal.
 • Topispallidega harjutuste sooritamine kergejõustikuareenil on keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on eelnevalt broneeritud vastav aeg ning sellega ei segata kaastreenijate tegevust.
 • Võimlemine, venitusharjutuste sooritamine ja soojenduse läbiviimine ei tohi takistada teisi kergejõustikuala kasutajaid.
 • Treeningu lõppedes tuleb korrastada treeningpaik.
 • Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab kasutaja, õppe – treeningtöö läbiviija või võistluste korraldaja.
 • Peale õppe-, treeningtöö või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar puhastada (võimalusel desinfitseerida) ning oma kohale tagasi asetada.
 • Kergejõustikualal toimuvate võistluste ajal treeningute läbiviimine lepitakse eelnevalt kokku võistluse korraldajaga või personaliga.
 • Inventaririkkest, huligaansusest jms teavitada koheselt Spordihoone haldusjuhti või administraatorit.

 

3. JÕUSAAL

 • Spordihoone jõusaali klientidele väljastatakse kliendikaardid, millele laetakse peale ostetud pakett. 
 • Jõusaali tulles peab kliendikaart alati kaasas olema. Kaardi puudumisel jõusaali ei pääse. Kliendikaarti kaotuse puhul väljastab administraator hinnakirja alusel uue kaardi.
 • Jõusaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener/õpetaja ning jõusaali kasutaja.
 • Jõusaali kasutaja kohustub kasutama jõusaali ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil.
 • Saalis tuleb kasutada puhtaid sisetingimustele vastavaid treeningjalatseid.
 • Jõutõstevahendeid, trenažööre ja sõudeergomeetreid kasutada vaheldumisi teiste treenijatega ning vajadusel kasutamine kokku leppida selle senise kasutajaga. Kardioseadmete maksimaalne järjestikune kasutusaeg on ~ 60 minutit.
 • Maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutada julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib kahjustada enda tervist või saali/ala sisustust.
 • Kasutatud inventar asetada tagasi selleks ettenähtud kohta sh mitte jätma kettaid kangile.
 • Treeningu järel puhastada trenažöörid ja kõik muud abivahendid desinfitseeriva vahendi ning paberkäterätiga.
 • Kasutada jõusaalis olevaid treeningvahendeid ainult selleks ettenähtud kohas. Trenažööride, sõudeergomeetrite liigutamine ja teisaldamine keelatud!
 • Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks Spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel Spordihoone personaliga.
 • Alla 14 aastastel lastel iseseisev treenimine keelatud! Tohivad treenida ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri/õpetaja kirjalikul loal.
 • Jõusaalis mängib igapäevaselt muusika, mida kliendid muuta ei saa. Kui kliendil on oma eelistused, siis palume selleks võta kaasa oma seade koos kõrvaklappidega.

 

4. PALLIMÄNGUDE SAAL

 • Pallimängude saali tohib siseneda ainult ettenähtud ustest ja saalidevaheline liikumine ei tohi segada teistes saalides toimuvat treeningtegevust.
 • Kasutaja, treener ja õpetaja vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on puhtad sisetingimustele vastavad treeningjalatsid.
 • Pallimängude saali lubatakse 15 min enne treeningu algust. Treeningrühma juhendav treener/õpetaja on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile pallimängude saali kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et treeninggrupi liikmed ei läheks enne tunniplaanis ettenähtud treeningaega treeningruumi ning vabastaksid treening- ja olmeruumid õigeaegselt.
 • Laste treeningrühmasid lubatakse saali vaid treeneri või õpetaja kohalolekul.
 • Pallimängude saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener/ õpetaja või pallisaali kasutaja.
 • Treeningute läbiviimiseks vajaliku inventari (sh võimlemisvaibad) paigaldab pallisaali kasutaja või treener/õpetaja. Treeningu lõppedes teisaldab pallisaali kasutaja või treener/õpetaja paigaldatud inventari.
 • Pallimängude saali inventariruumi võivad kasutada ainult treenerid, õpetajad ja Spordihoone personal. Inventariruumi kasutamine kõrvalistel isikutel on lubatud ainult treeneri, õpetaja või personali loal.
 • Inventariruumis võib kasutada ainult oma spordialale vastavat boksi või ala. Teiste bokside kasutamine on lubatud ainult kokkuleppel personaliga või spordiala treeneriga.
 • Varbseinasid võib kasutada ainult treeningu eesmärgil. Varbseintel turnimine on keelatud! Varbseinte allalaskmine tribüüniks toimub kokkuleppel personaliga.
 • Pallimängude saalis on keelatud rippuda korvirõngastel, kardinatel, muudel konstruktsioonidel ja ronida avatud/suletud tribüünidel.
 • Lapsevanema/saatja viibimine treeningu ajal pallimängude saalis on lubatud ainult treeneri nõusolekul.
 • Pärast pallimängude saalis toimuva treeningu lõppu peavad olema saalidevahelised kardinad ja korvpallikorvid paigutatud lähteasendisse. Juhtpuldid tuleb tagastada heliruumi puldikappi, administraatorile või haldusjuhile.
 • Pallimängude saalis toimuvad treeningud lõppevad broneeringule vastaval ajal. Saali kasutaja peab arvestama vajamineva ajavaruga ja planeerima treeningu selliselt, et saal oleks vabastatud järgmisele kasutajale õigeks ajaks.
 • Pallimängude saalis toimuvate treeningute juures ei tohi viibida teise rühma treeninggrupi liikmed välja arvatud juhtudel, kui selleks on treeneri luba.

 

5. PEEGLISAAL

 • Võimlemissaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu või õppetöö eesmärgil ning treeneri/õpetaja juuresolekul.
 • Kasutaja või treenija treener/õpetaja vastutab, et treeningrühmas osalejatel on sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
 • Võimlemissaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener/õpetaja või saali kasutaja.
 • Treeningute läbiviimiseks vajaliku inventari paigaldab võimlemissaalis treener/õpetaja või kasutaja treeneri/õpetaja juuresolekul. Treeningu lõppedes teisaldab paigaldatud inventari treener/õpetaja või kasutaja treeneri/õpetaja juuresolekul.
 • Pärast saalis toimuva treeningu lõppu peab saali poolitav lükanduks olema kinnises asendis, seda juhul, kui teises saali pooles ei toimu samaaegselt treeningut.
 • Kasutaja on kohustatud kasutama saali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele Spordihoone personali või helitehniku poolt.
 • Võimlemisaali inventari välja viimine saalist ilma Spordihoone personali nõusolekuta on keelatud!
 • Alla 14 aastastel lastel iseseisev treenimine keelatud! Tohivad treenida ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri kirjalikul loal.

 

6. POKSISAAL

 • Saali ning treeningvahendeid kasutatakse ainult sihtotstarbelise treeningu või õppetöö eesmärgil ning treeneri/õpetaja juuresolekul.
 • Poksikotte ning teisi treenismise vahendeid lüüakse ainult vahendi liikumissuunas.
 • Verejooksu tagajärjed koristatakse kohe!
 • Poksisaalis on keelatud: jalgadega poksikottide löömine; maha sülitamine, selleks kasutada süljetopse/kausse.
 • Kasutaja on kohustatud kasutama saali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele Spordihoone personali või helitehniku poolt.
 • Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener/õpetaja või saali kasutaja.
 • Kasutaja või treenija treener/õpetaja vastutab, et treeningrühmas osalejatel on sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
 • Peale treeninguid tuleb kasutatav inventar (k.a. lauatennise lauad) puhastada selleks ettenähtud vahenditega (desinfitseerida) ning oma kohale tagasi asetada.
 • Inventari välja viimine saalist ilma Spordihoone personali nõusolekuta on keelatud!
 • Alla 14 aastastel lastel iseseisev treenimine keelatud! Tohivad treenida ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri kirjalikul loal.

 

7. RIIETUS-JA PESURUUMID

 • Riietus-, duši- ja saunaruume tohib kasutada ainult sihtotstarbelisel eesmärgil, valmistudes treeninguks või treeningu järgsel enese korrastamisel.
 • Riietusruumides välisjalatsites viibimine on keelatud. Enne riietusruumi sisenemist võta välisjalanõud jalast ja aseta need selleks ettenähtud riiulile fuajees.
 • Riietusruumidesse pääseb 15 min enne treeningu algust.
 • Peale lahtiriietumist võta kaasa oma pesemisvahendid ning sulge kapi uks. Võta kiibiga randmepael kindlasti duširuumi kaasa. Igasugune raseerimine ja muul moel karvade eemaldamine ei ole spordihoones lubatud!
 • Kehavedelike väljutamiseks kasutada/külastada ainult WC`d, selleks ei ole kindlasti mitte duširuumid!
 • Riietus- ja duširuumides on kogunemine ja ajaveetmine keelatud.
 • Ole säästlik ja tarbi vett mõistlikult!
 • Arvesta kõigi külastajatega ning kasuta pärast treeningut pesemisele ja riietumisele kuluvat aega optimaalselt, kuni 20 min.
 • Saunad kasutusajad on järgmised: E-N alates kell 15.00 ja R-P alates kell 12.00. Saunad lülitatakse välja peale spordihoone sulgemist.
 • Pese ennast enne sauna minekut hoolikalt, eemalda näolt jumestus. Sauna minek ilma pesemata on keelatud! Soovitav on ennast pesta ka pärast sauna.
 • Sauna leiliruumis kasuta paberist istumisalust ning peale kasutamist viska see prügikasti.
 • Kõigil sauna külastajatel on soovitav kanda plätusid. Šortsides ja aluspesus sauna külastamine on keelatud!
 • Kerisele leili viskamiseks kasuta ainult sooja vett, arvestades ka teiste saunalistega. Vihtlemine ei ole lubatud.
 • Peale sauna kasutamist tõsta saunakibu lava alumisele astmele või duširuumi.
 • Pikemate juuste puhul panna saunas juukseid kinni.
 • Märg põrand on libe! Duši- ja saunaruumis jooksmine on keelatud!
 • Saunatemperatuuri reguleerimise õigus on vaid Spordihoone töötajal.
 • Halva enesetunde korral tule saunast välja ja küsi abi Spordihoone personalilt või lähimalt isikult.
 • Pärast veeprotseduure kuivata ennast duširuumis, enne kui riietusruumi sisened.
 • Algkooli-, põhikooli-, gümnaasiumi- ja treeningrühmade saatja vastutab rühmategevuse ja käitumise eest ning tagab rühmaliikmete õigeaegse väljumise nii riietus kui ka duširuumist.
 • Pärast treening- või õppetöö lõppu tuleb administraatorile tagastada kiibiga randmepael. Randmepaela kaotuse puhul tuleb tasuda kahju hinnakirja alusel.

 

8. VIP RUUM

 • VIP ruum on mõeldud kasutamiseks kohtunikele, treeneritele, eriti tähtsatele isikutele, kes on seotud või osalevad Spordihoone treeningutel ja võistlustel.
 • VIP ruumi sauna saab üürida/rentida juhul, kui lisaks üüritakse/renditakse Spordihoone teisi ruume.
 • VIP ruumis kehtib sama kodukord nagu tava riietus- ja duširuumides (vt punkt 7.)

 

9. FÜSIOTERAAPIA- JA KONTORIRUUMID

 • Füsioteraapia- ja kontoriruume tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.
 • Ruume ja tööpindu tuleb puhastada ning desinfitseerida regulaarselt.
 • Klient/külastaja ei tule kohtumisele/protseduurile haigena (nt palavik, köha, nohu jne).
 • Füsioterapeut tagab ruumides õhuvahetuse läbi tuulutamise või ventilatsioonisüsteemi kasutamise.
 • Vajadusel kasutada maski ja pakkuda ka kliendile.
 • Võimalusel kasutada vaid ühekordsed joogitopse ja paberkäterätikuid. Korduvkasutatavaid rätikuid/linu vahetada/puhastada peale igat klienti.
 • Peale igat klienti puhastada kõik kokkupuutepinnad ja kasutatud seadmed.
 • Füsioterapeut veendub kliendi tervislikus seisundis ning tal on õigus klienti mitte teenindada, kui on kahtlus ebatervisliku seisundi osas.

 

10. KOHVIKUALA

 • Kohviku alal ei toimu igapäevast teenindamist.
 • Kohviku ala on võimalik ürituste raames kasutada cateringi alana.
 • Kohviku alal võib oma toitu süüa, aga kasutaja peab tagama enda järel puhtuse.

 

11. LIFT

 • Spordihoones viibijad võivad lifti sihtotstarbeliselt kasutada. Lifti kasutamise eesõigus on füüsilise erivajadusega inimestel, inventaritransportimisel, koristustehnika transportimisel, kaubaaluste transportimisel.
 • Ebaotstarbekas lifti kasutamine ei ole lubatud.
 • Lifti kasutamisel tuleb veenduda ohutuses. Lifti siseneda üksnes juhul, kui lift paikneb täielikult samal korrusel! Keelatud on lifti sisenemine, kui lift paikneb korruste vahel või valel korrusel. Lifti ebaõigel paiknemisel teavita sellest koheselt haldusjuhti.
 • Lifti ei tohi kasutada häire korral!