07.05.2020

Kuidas eriolukorra tingimustes spordiüritusi õues korraldada?

Vabariigi valitsuse korralduse muudatusega lubati alates 2. maist õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes on osalejaid maksimaalselt kümme ning järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet).

Kultuuriministeerium on kokku pannud soovitused ja nõuded, mida tuleb spordiürituste korraldamisel õues meeles pidada.

 1. Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening).
 2. Võistlused ei ole lubatud.
 3. Ühes rühmas võib olla kuni kümme inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (rühmas tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet).
 4. Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta rühmasõit vms).
 5. Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.
 6. Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroonaviirusesse nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.
 7. Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.
 8. Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike. Arvestades kahemeetrist distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või -väljakul soovib treenida kaks või enam rühma.
 9. Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või rühmale kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis).
 10. Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
 11. Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 12. Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
 13. Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks rühmadesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.
 14. Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühma kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
 15. Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Loe rohkem Elva valla kodulehelt: https://tinyurl.com/spordiuritused